Tmi Annaliina
Kalevalainen jäsenkorjaus, klassinen hieronta ja kotiapupalvelut
 

Kalevalainen jäsenkorjaushoito

Ka­le­va­lai­nen jä­sen­kor­jaus on tie­teel­li­ses­ti tutkittu, mää­rä­muo­toi­nen, pe­rin­tei­siin tukeutuva, käsillä tehtävä, kudoksia kun­nioit­ta­va hoi­to­muo­to. Hoito parantaa liik­ku­vuut­ta, vaikuttaa lihaksia ja kal­vo­ra­ken­tei­ta ren­tout­ta­vas­ti elvyttäen samalla eri­lais­ten kudosten ja ai­neen­vaih­dun­ta­jär­jes­tel­mien sekä hermojen toimintaa. Ka­le­va­lai­nen jä­sen­kor­jaus sopii lähes kaikille vauvasta vaariin.


Ryhtivirheet ongelmien aiheuttajina

Ki­neet­ti­sis­sä toi­min­ta­ket­juis­sa oleva vir­hea­sen­to aiheuttaa lihasten, kal­vo­ra­ken­tei­den ja jänteiden ki­ris­ty­mi­sen kautta ku­dos­pai­nei­den kasvua, jolloin solut eivät saa ravintoa ja ni­vel­pin­toi­hin kerääntyy kalkkia. Nivelet joutuvat vir­hea­sen­toon ai­heut­taen kehon kuor­mi­tuk­sen epä­ta­sa­pai­non. Niveliin syntyy kulumista, ve­ren­kier­to estyy ja solut eivät saa ravintoa uu­dis­tu­mi­seen­sa ai­heut­taen rappeumaa ja muita erilaisia on­gel­ma­ti­lo­ja.


Hoito


Hoidossa ta­sa­pai­no­te­taan tuki- ja lii­kun­tae­li­mis­tön epä­ta­sa­pai­noon jou­tu­nei­ta ra­ken­tei­ta, jotka tuntuvat ja näkyvät mm. lihasten toi­min­nal­li­si­na eroina kehon eri puolilla sekä ku­dos­muu­tok­si­na.
Ta­sa­pai­not­ta­mi­nen suo­ri­te­taan mo­bi­li­soi­mal­la kudoksia ja käyttäen apuna lihasten ja nivelten luon­nol­li­sia liikkeitä sekä lii­ke­ra­to­ja ja ku­dos­nes­tei­tä. Hoidossa kä­si­tel­lään koko tuki- ja lii­kun­tae­li­mis­tö jal­ka­poh­jis­ta kal­lon­poh­jaan saakka.
Lihasten jän­ni­tys­ti­las­ta, ku­dos­pai­neis­ta ja kivun tun­te­muk­sis­ta voidaan lukea ongelmien syitä ja ai­heut­ta­jia, jolloin hoito voidaan kohdistaa ki­pu­koh­dan lisäksi myös ongelmia laajemmin ai­heut­ta­vaan kohtaan.
Ka­le­va­lai­sen jä­sen­kor­jauk­sen tehokkuus ja ai­nut­laa­tui­suus on osoitettu useam­mas­sa tie­teel­li­ses­sä tut­ki­muk­ses­sa, joissa on voitu osoittaa, että ka­le­va­lai­nen jä­sen­kor­jaus parantaa vaivoja vähentäen ja poistaen kipuja sekä parantaen kehon toi­min­ta­kykyä ja samalla ihmisen elä­män­laa­tua.


Hoidon vai­ku­tuk­set


Tuki- ja lii­kun­tae­li­mis­tön ta­sa­pai­not­tu­mi­nen poistaa li­hak­sis­ta jän­ni­tys­tä, vapauttaa kal­vo­ra­ken­tei­ta ja parantaa nivelien liik­ku­vuut­ta. Samalla ai­neen­vaih­dun­ta helpottuu, ku­dos­nes­te- ja ve­ren­kier­to paranevat ja hermot va­pau­tu­vat mah­dol­li­sis­ta pin­ne­ti­lois­ta.
Ryh­ti­vir­hea­siak­kail­la todetut ai­neen­vaih­dun­taon­gel­mat ovat hel­pot­tu­neet tai pois­tu­neet sel­kä­ran­gan ja muiden ryh­ti­vir­hei­den kor­jaa­mi­sen myötä. Hoi­det­taes­sa lii­ke­ra­to­jen toi­min­nal­li­set ketjut, on voitu välttyä jopa tulevilta leik­kauk­sil­ta. Hermojen pin­ne­ti­lan va­pau­tues­sa ja yli­mää­räi­sen ku­dos­pai­neen pois­tues­sa myös kivuista on päästy eroon.


Ka­le­va­lai­sel­la jä­sen­kor­jauk­sel­la on saatu hyviä hoi­to­tu­lok­sia mm.

 • jalkojen eri­mit­tai­suu­den kor­jaa­mi­ses­sa
 • kas­vu­ki­pu­jen hoidossa
 • eri nivelten, kuten nilkan ja polven vir­hea­sen­to­jen kor­jaa­mi­ses­sa
 • kan­ta­pää­ki­vun (plan­taa­ri­fas­kii­tin) hoi­ta­mi­ses­sa
 • jäätyneen lonkan hoidossa
 • sko­lioo­sin hoidossa
 • iskiaksen ja is­kias­tyyp­pis­ten vaivojen hoidossa
 • jäätyneen olkapään hoidossa
 • TOS- oi­reyh­ty­män hoidossa
 • ten­nis­kyy­när­pään ja ran­ne­ka­na­van oi­reyh­ty­män hoidossa
 • asen­to­hui­mauk­sen, migreenin ja eri­tyyp­pis­ten pää­ki­pu­jen hoidossa
 • ryh­ti­vir­hei­den ai­heut­ta­mas­sa lap­set­to­muu­des­sa
 • vauvojen ko­liik­kiki­vuis­sa ja suoliston häi­riö­ti­lois­sa


Hoidon jälkeen


Hoidon jälkeen on hyvä antaa kehon levätä ja huolehtia riit­tä­väs­tä nes­tey­tyk­ses­tä. Kolmeen päivään ei ole hyväksi mennä saunaan, paljuun tai oleilla muussa vas­taa­vas­sa kuu­muu­des­sa ja on väl­tet­tä­vä raskaita työ- tai ur­hei­lusuo­ri­tuk­sia. Näin annat kehollesi mah­dol­li­suu­den pa­ra­ne­mis­pro­ses­siin, joka jatkuu useita viikkoja ja kuukausia hoidon jälkeen. Parhaan tuloksen saat useam­mal­la hoi­to­ker­ral­la. Hoitojen välillä on hyvä olla vähintään 1 viikko väliä.


Esteet hoidolle


 • Kuume, akuutit tu­leh­duk­set, an­ti­bioot­ti­kuu­ri
 • Flunssa ja muut tar­tun­tatau­dit
 • Tuoreet vammat ja leik­kaus­ten jäl­ki­ti­lat (hoidetaan lääkärin luvalla)
 • Syöpä ja tut­ki­mat­to­mat kasvaimet (hoidetaan lääkärin luvalla)
 • Ihoin­fek­tiot ja tarttuvat ihotaudit
 • Vaikeat sydän- ja ve­ri­suo­ni­sai­rau­det
 • Hoi­ta­ma­ton korkea / matala ve­ren­pai­ne, kau­la­val­ti­moi­den ahtauma
 • Tuore halvaus, spastinen halvaus
 • Hemofilia
 • Spon­dy­lo­lyy­si, spon­dy­lo­lis­tee­si
 • Ak­tii­vi­set si­de­ku­dos­tau­dit, reu­maat­ti­set taudit akuutissa ja ärhäkässä vaiheessa
 • Vaikea os­teo­po­roo­si
 • Päihtymys, krapula
 • Psykoosi
 • Lääkärin hoitoa vaativat tilat (mm. hal­vausoi­reet, akuutit voi­mak­kaat kiputilat yms.)
 • Ve­ren­luo­vu­tuk­sen, kor­ti­so­ni­pii­kin tai ro­ko­tus­ten jälkeen on hyvä antaa kehon palautua ennen hoitoa!
 • Pidäthän vähintään viikon tauon muiden ma­nu­aa­lis­ten hoitojen välillä!
 • Jos olet raskaana, neu­vot­te­le hoidosta jä­sen­kor­jaa­ja­si kanssa!


Li­sä­tie­to­ja Ka­le­va­lai­ses­ta jä­sen­kor­jauk­ses­ta saat kan­san­lää­kin­tä­seu­ran sivuilta www.kan­san­laa­kin­ta­seu­ra.fi


Ota yhteyttä ja tule ko­kei­le­maan!


Ajan­va­rauk­set pu­he­li­mit­se tai net­tia­jan­va­rauk­se­na: 0400-868001 / Anne Ko­ti­lai­nen